Historie

Kristi Menighet har en lang historie i Fredrikstad og startet så tidlig som i 1885.

Menigheten er en selvstendig menighet som samarbeider med de frie evangeliske forsamlinger. Kristi Menighet holder til i Brochsgate 20.

Lyder Engh

En sentral person i menighetens historie er Lyder Engh . Han var forstander i flere perioder og var en kjent og respektert bibelunderviser, menighetsbygger, redaktør og forfatter. Han ga ut bøker som «korsets universets sentrum» og «kilden ved veien». Lyder Engh (1905-1990) var fra Oslo og var forstander for menigheter i blant annet Oslo, USA og Fredrikstad.

Her er et utdrag av menighetens tidlige historie fra jubileumsheftet «Kristi Menighet Fredrikstad 1885-1985» som ble utgitt i 1985. I redaksjonen var netopp Lyder Engh, samt Egil og Anne Pedersen.

Eldre historie

Kristi Menigheter i Norge oppstod i den åndelige brytningstid som på en særlig måte preget siste halvdel av 1800-tallet. Det gjaldt i første hånd forholdet til statskirken og de mange restriksjoner som lovgivningen hadde lagt på fri religionsutøvelse. Den kjente «konventikkelplakaten» som nærmest ga statskirken monopol på all åndelig virksomhet var riktignok opphevet i 1842, delvis som et resultat av Hans Nilsen Hauges innflytelse, men dette var bare begynnelsen på en prosess som har pågått like til våre dager.

Det var i denne brytningstid de fleste av våre dagers frimenigheter fikk muligheter til å spire frem og få fotfeste i vårt land, som den lammerske vekkelsen (senere Misjonsforbundet), Metodismen, Baptismen, den Evangelisk Lutherske frikirke, Plymouthbrødrene, og Kristi Menighet.

Den første av Kristi Menigheter i Norge, menigheten i Halden, utviklet seg fra et luthersk miljø til den i 1880 ble ordnet som en selvstendig frimenighet. Redskapet ved dannelsen i Halden var lederen for Kristi Menigheter i Danmark, Justisråd A. Holck. Han var på denne tiden utsendt fra kirkesamfunnet ”The Disciples of Christ” i Amerika. for å virke for utbredelsen av apostolisk menighetsforståelse i Norden.

En utsending fra samme misjonsselskap, Niels Devold (1852-1920), kom til å få stor innflytelse for utbredelsen av Kristi Menighet i Norge.  ”Devold var eldste sønn av O.A. Devold, som hadde bygget ullvareindustri i Langevåg. Devold-slekten var Haugianere og aktive i kristent arbeid” (Kjell Dahlene).

I Kristi Menigheters organ ”De Gamle Stier” 15.11.1908, Skrev Anders Johnsen: ”I 1885 var det fem brødre samlet i byens utkant i bønn til Gud. Utilfredse som de var med sin stilling, besluttet de å løsrive seg fra den bestående kirkegang og samles i Herrens navn alene og etterfølge Apostlenes lære og praksis. Disse brødrene hviler nå i jordens støv”.

De fem brødrenes samling i 1885 resulterte i den formelle stiftelsen av Kristi Menighet i 1887. Blant de fem var fabrikkarbeider Ole Chr. Larsen, Kjøpmann Th. Olsen, Skomaker Chr. Pedersen og skomaker Ove K. Svensen. Fra 1885 -1893 var møtene holdt i Storgaten og Tobiasstredet.

Når vi nå vender oss til Fredrikstad og forholdene som førte til dannelsen av Kristi Menighet, så kan en konstatere at begynnelsen er noe tilslørt. Det som er klart, er at Kristi Menighet var den første forsamling, -og i mange år den eneste- som utelukkende praktiserte dåp av troende. Når det gjelder tidspunktet for stiftelsen av menigheten foreligger det flere og, tilsynelatende motstridende opplysninger. I Fredrikstad by’s historie heter det på side 252:

«På Østsiden virket i begynnelsen av 1880-årene, en svensk lekpredikant, Ellingsen, støttet ved en fyrverker ved arterleret, Smith. Både Ellingsen som opprinnelig var metdist, og Smith gled over til baptismen. I 1883 hadde de dannet en «Ny-evangelisk» samfunn som kaltes Christi menighet, og som i slutten av 1880 årene bygget eget forsamlingslokale, Seiersten Bedehus. Dette sikgte de straks (senere) til Metodistene og flyttet til Nyggaten». (Menigheten tilbrakte ca. 5 år i Seierstens Bedehus).

Et annet årstall for KM’s opprinnelse i Fredrikstad finner vi i rektor August Westerns bok «Fredrikstad 1814-1914», hvor vi leser følgende: «Kristi Menighet ble stiftet i 1887. To år senere bygget menigheten sitt første forsamlingshus, kalt Seierstens Bedehus. Dette ble solgt til Metodistene, og Nygaten 7 ble innkjøpt og ombygget. Dette lokalet var i bruk til 1908, da et nytt, mer tidsmessig lokale ble bygget i Nygaten 14». (side 188)

En tredje henvisning til KM’s opprinnelse i Fredrikstad finner vi i KM’s organ «De gamle stier» 15/11 1908, skrevet av Anders Johnsen: «I1985 var det fem brødre samlet i byens utkant i bønn til Gud. Utilfredse som de var med sin stilling, besluttet de å løsrive seg fra den bestående kirkegang og samles i Herrens navn alene og etterfølge Apostlenes lære og praksis. Disse brødre hviler nu i jordens støv».

Av disse tre alternativene har vi funnet ut at de to siste må være de riktige. De fem brødrenes samling i 1885 som Anders Johnsen nevner, resulterte i den formelle stiftelsen av Kristi Menighet i 1887. (Fra dette avsnitt og fram til 1933 bygger opplysningene på annonser i byens aviser Fredrikstad blad og Tilskueren, utskrift fr KM’s organ «De Gamle Stier» og andre tilgjengelige publikasjoner.)

Blandt de fem brødrene var fabrikkarbeider Ole Chr. Larsen, kjøpmann Th. Olsen, skomaker Chr. Pedersen og skomaker Ove K. Svensen. Disse var med å grunnla en fri misjonsforening i Fredrikstad 21/6 1885 som ble kalt «De frie Kristne».

En bibeluke i 1933 hvor Lyder Engh deltok førte til stor framgang og  til en nyordning av menigheten i 1934. Lyder Engh ble valgt til forstander. Menighetsbygget i Brochsgate 20 ble innviet påsken 1954.